NickyIceT

NickyIceT

3 followers

In love with transforming Ideas into Powerful Software Solutions 🌈

Giải thích cuộc sống qua kiến thức về AI
[Day 1/100] Khám phá fibonacci và tam giác số nguyên
Quay trở về những thứ đơn giản nhất
Lãi kép trong tri thức 🤔
Tối ưu hoá hệ thống VueJS (phần 2)
Tối ưu hoá hệ thống VueJS (Phần 1)